กระบวนการผลิตงานหล่อ (Iron Casting Process/Facilities)

การทำแบบกระสวน (Pattern)และ ออกแบบงานหล่อ ( Casting Design)

 • บริษัทฯมีวิศวกรและทีมงานด้านด่านงานหล่อทีมีความชำนาญงานมากกว่า 10 ปี
 • บริษัทฯได้รับการสนับสนุนและออกแบบระบบการหล่อโดยใช้แบบจำลอง ระบบงานหล่อด้วยคอมพิวเตอร์ (Casting Simulation software/Cast CAE) จากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)

แบบหล่อทรายที่ใช้ ( Sand mold process)

 • แบบหล่อทรายชื้น ( Green sand process)
 • แบบหล่อทราย CO2 ( CO2 sand Process)
 • แบบหล่อทรายฟูราน ( Furan resin sand process)

ระบบเตาหลอม (Melting System)

 • เตาหลอมแบบเหนี่ยวนำ (Induction Furnace) ขนาด 1.5 ตัน 1 เตา
 • เตาหลอมแบบเหนี่ยวนำ (Induction Furnace) ขนาด 1 ตัน 1 เตา
 • เตาหลอมแบบเหนี่ยวนำ (Induction Furnace) ขนาด 700 กิโลกรัม 1เตา

เตาอบชุบชิ้นงาน ( Heat treatment Furnace)

 • เตาอบชุบความร้อน #A( Batch Furnace) ขนาด 2x2x3m.
 • เตาอบชุบความร้อน # B(Batch Furnace) ขนาด 1X1X1.5 m.

การควบคุมคุณภาพงานหล่อ ( Quality control system)

 • เครื่องวิเคราะห์ส่วนผสมทางเคมีของโลหะ ( Spark Emission Spectrometer)
 • กล้องวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคของโลหะ (Inverted metallurgical microscope)
 • เครื่องทดสอบความแข็งแบบดิจิตอล (Hand Held Portable Hardness Tester,HRC,HB,HV)
 • เครื่องวัดความร้อนแบบใช้แสงอินฟราเรด ( Infrared Thermometer)
 • การตรวจสอบความสมบูรณ์ของเนื้องานหล่อแบบไม่ทำลาย ( UT และ PT Test )
 • เครื่องมือวัดละเอียดต่างๆในงานอุตสาหกรรม เป็นต้น